[Transkrip Indonesia] Get To Know – Episode 7 – Surah Al-Ankabut – NAK – Quran Weekly


A’uudzu billahi minasy-syaithonir-rojiim, bismillaahir-rohmaanir-rohiim. Alif Laaam Miiim (QS Al-Ankabut ayat 1) A hasiban-naasu ay yutrokuu ay yaquuluuu aamannaa wa hum laa yuftanuun (QS Al-Ankabut ayat 2) Wa laqod fatannal-ladziina min qoblihim falaya’lamannallohul-ladziina shodaquu walaya’lamannal-kaadzibiin (QS Al-Ankabut ayat 3) Robbisyroh lii shodrii, wa yassir lii amrii, wahlul uqdatan min lisaanii, yafqohuu qoulii. Alhamdulillaah wash-shalatu was-sallaamu ‘alaa… Read More [Transkrip Indonesia] Get To Know – Episode 7 – Surah Al-Ankabut – NAK – Quran Weekly